Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАББЕР» код ЄДРПОУ 40357985 (в подальшому іменується Адміністрацією системи або Адміністрацією, також може бути іменований Стороною договору) стосовно укладення Договору про надання послуг (далі — Договір) на зазначених у цій оферті умовах.

1.2. Відповідно до норм чинного Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов і оплати послуг фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт (приймає пропозицію) цієї оферти стає Користувачем (далі за текстом Користувач, також може бути іменований Стороною договору) (акцепт оферти є рівнозначним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті).

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України і/або іншій території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасової окупації Договір не може бути укладений з суб’єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.4. Спеціальні терміни, які застосовуються у договорі
Аккаунт/реєстрація аккаунту — сукупність даних та інформаційних матеріалів Користувача, обліковий запис що індивідуалізується даними, вказаними Користувачем при реєстрації в Системі HUBBER, у тому числі логіну та паролю.

Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації Користувача й отримання послуг і сервісів в Системі HUBBER, що складаються із Логіну — унікального ідентифікатора, у вигляди адреси електронної пошти, і Пароля — набору символів, що захищають доступ до Аккаунту Користувача від стороннього доступу третіх осіб.

Пілотний період – період часу, встановлений Адміністрацією системи, протягом якого Користувач може користуватись послугами і сервісами Система HUBBER, на безоплатній основі.

Зупинення (обмеження) надання послуг – штучно створена Адміністрацією системи неможливість (обмеженість) доступу Користувача до розміщеної ним інформації, послуг і сервісів в Системі HUBBER (визначених відповідно до обраного Тарифного плану).

Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.

Система HUBBER (Система) — система та інтернет-сайт, що має доменне ім’я, доступні за посиланнями https://www.hubber.pro (https://office.hubber.pro) за допомогою яких надається доступ до послуг (онлайн сервісу) автоматичної актуалізації інформації.

Тарифний план — перелік та обсяг послуг (сервісів), які щомісячно надаються Адміністрацією системи, їх характеристики і вартість.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Адміністрація системи зобов’язується надати Користувачеві послуги у вигляді доступу до онлайн сервісу автоматичної актуалізації інформації між партнерами (в подальшому — Послуги) згідно обраного Користувачем Тарифного плану. Користувач, у відповідності до умов цього договору здійснює оплату послуг Адміністрації. Вартість та опис тарифних планів наведено за посиланням https://hubber.pro/tseny/
Реєстрація, користування Системою протягом Пілотного періоду, обрання тарифного плану та здійснення оплати за користування сервісами та послугами Системи — є підтвердженням акцепту даної оферти, та безумовної згоди з усіма умовами договору.
2.2. Надання послуг Користувачеві починається протягом доби, з моменту реєстрації аккаунту в Системі та отримання даних авторизації.

2.3. Користувач погоджується з умовами, Політикою конфіденційності (https://hubber.pro/konfidentsialnost/), і зобов’язується виконувати Угоду користувача (https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/) та Правила розміщення інформації (https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/), які є невід’ємною частиною Договору.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовник, шляхом реєстрації, створює аккаунт.
3.2. Послуги є доступними Користувачеві в режимі онлайн 24 години 7 днів на тиждень.

Послуги щодо консультації з приводу користування Системою надаються Адміністрацією системи в режимі робочого часу (з 9-30 до 17-30 за Київським часом, з понеділка по п’ятницю включно, за виключенням святкових та вихідних днів, встановлених Кабінетом Міністрів України).

Послуги за конкретним Тарифним планом надаються Адміністрацією з моменту отримання їх оплати (протягом одного робочого дня).

Обраний тарифний план може змінюватись Користувачем в процесі користування Системою шляхом заповнення відповідної форми на сайті та здійснення оплати. Про введення нових тарифних планів Адміністрація розміщує на веб-ресурсі відповідну інформацію не менше ніж за 5 днів до дати введення нових тарифів.

Оплата послуг згідно обраного тарифного плану та додаткових послуг здійснюється Користувачем або уповноваженою ним особою шляхом перерахування коштів з використанням електронних платіжних засобів через систему дистанційного обслуговування «WayForPay», доступ до якої надається Користувачеві через сервіс «Особистий Кабінет» або шляхом здійснення оплати через будь-яку банківську установу на відповідний рахунок Адміністрації. На здійснення такого платежу поширюються вимоги та умови Постанови НБУ від 05.11.2014 р № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та правил відповідних платіжних систем.

Вартість тарифного плану обраного Користувачем залишається незмінною до закінчення періоду за який здійснено оплату послуг.

Оплата вартості послуг Користувачем за зміненими тарифами свідчить про повне і безумовне акцептування оферти.

Відсутність оплати протягом п’яти робочих днів, починаючи з дня закінчення періоду за який здійснено оплату послуг, вважається днем отримання Адміністрацією пропозиції Користувача про зупинення надання послуг за договором.

Відновлення надання послуг відбувається протягом одного робочого дня з моменту отримання коштів.

3.3. Адміністрація має право зупинити надання послуг за цим договором у випадку: розміщення Користувачем неправомірної інформації, у разі невиконання вимоги Адміністрації щодо її заміни чи видалення у строк, встановлений такою вимогою на період до усунення причин, що викликали таке зупинення, а також у випадках, передбачених Політикою конфіденційності (https://hubber.pro/konfidentsialnost/), Правилами користувача (https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/) та Правилами розміщення інформації (https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/).

3.4. У випадку не усунення причин що викликали зупинення надання послуг протягом 30 календарних днів з дня отримання правомірної вимоги Адміністрації відповідно до п. 5.5.2. договір вважається розірваним з вини Користувача з одночасним звільненням Адміністрації від всіх обов’язків та наслідків, передбачених цим договором.

3.5. Умови та порядок надання послуг можуть в односторонньому порядку змінюватись Адміністрацією в процесі їх надання у зв’язку зі зміню кон’юнктури ринку, встановлених державними органами правил тощо, що тягне за собою автоматичну зміну умов цього договору.

3.6. Сторони домовились, про те, що інформування стосовно внесення змін до цього договору здійснюватиметься шляхом розміщення інформаційного повідомлення на сторінці https://hubber.pro/blog/, а чинна редакція цього договору розміщується Адміністрацією на сторінці за посиланням https://hubber.pro/oferta/.

3.7. Відсутність письмових заперечень Користувача протягом 5-ти днів з дня надсилання йому відповідного повідомлення свідчить про повне і безумовне акцептування Користувачем пропозиції про зміну умов цього договору.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Адміністрація системи має право:
вимагати своєчасного та повного надання Користувачем необхідної для виконання умов цього договору інформації;

вимагати усунення порушень умов цього договору;

розширювати та удосконалювати функціональність програмного забезпечення протягом всього часу дії цього договору;

здійснювати резервне копіювання даних Користувача та наданої ним інформації;

видаляти інформацію, розміщену Користувачем у випадку її неправомірності та/або на вимогу відповідних компетентних державних органів, рішення суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

будь-яким чином змінювати (в бік збільшення або зменшення) вартість тарифних планів та вводити в дію нові тарифні плани;

4.2. Адміністрація системи зобов’язується:
— здійснювати системне адміністрування сервісу, забезпечувати його доступність та підтримку;

надавати визначені цим договором послуги (виконувати роботи) своєчасно, забезпечуючи при цьому їх якість;

надавати Користувачеві організаційну, технічну і консультативну допомогу в користуванні Системою у відповідності до умов цього Договору, згідно з обраним Користувачем тарифним планом;

не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Користувача про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних послуг шляхом інформування на головній сторінці сайту;

4.3. Користувач має право:
користуватись усіма надаваними в межах договору та обраного Тарифного плану послугами та перевагами;

вимагати від Адміністрації своєчасного та повного виконання умов договору в межах обраного Користувачем тарифного плану в передплачений період.

4.4. Користувач зобов’язаний:

у відповідності до умов цього договору оплачувати послуги Адміністрації в межах обраного тарифного плану, змінювати тарифний план, шляхом здійснення додаткової оплати з інформуванням про такі зміни Адміністрації

дотримуватись усіх правил, встановлених цим договором, Політикою конфіденційності (https://hubber.pro/konfidentsialnost/), Правилами користувача (https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/) та Правилами розміщення інформації (https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/), та чинним законодавством України;

чітко дотримуватись вказівок Адміністрації;

не використовувати Систему для здійснення неправомірних дій, спам-розсилки, розміщення погроз і образ, незаконної реклами, закликів до насильницьких та інших протизаконних дій та в інший спосіб, що порушує чинне законодавство України.

 

4. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. Оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://hubber.pro/oferta/ та діє до моменту відклику зазначеної оферти Адміністрацією системи.

5.2. Адміністрація залишає за собою право щодо внесення змін в умови оферти (в тому числі в частині вартості та опису тарифних планів на сторінці за посиланням https://hubber.pro/tseny/) та / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Адміністрацією змін в оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової редакції тексту оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково.

5.3. Акцепт оферти Користувачем здійснений відповідно п.2.1. оферти, створює Договір на умовах оферти.

5.4. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти замовником та діє безстроково, або до моменту ініціації його розірвання сторонами (або однією зі сторін).

5.5. Договір може бути розірваний:
5.5.1. За згодою сторін в будь-який час.
5.5.2. За ініціативою однієї зі сторін в разі порушення іншою стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої сторони.

5.5.3. За ініціативою однієї зі сторін за умови письмового повідомлення іншої сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

5.5.4. З інших підстав, передбачених цією офертою (Договором).

5.5.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Адміністрації, крім випадків порушення Користувачем зобов’язань згідно п 4.4 цього Договору, Адміністрація повертає Користувачеві вартість передплачених але не наданих послуг, що розраховується пропорційно кількості календарних днів, які залишилися до кінця терміну користування послугами, якій був передплачений Користувачем згідно обраного тарифного плану, за вирахуванням податків та обов`язкових зборів.

6. ГАРАНТІЇ
6.1. Адміністрація системи гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.
6.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї оферти шляхом акцепту, Користувач запевняє Адміністрацію і гарантує Адміністрації, що:
6.2.1. Користувачем вказано достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача в Системі HUBBER, а також при оформленні платіжних документів з оплати послуг.

6.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (оферти).
6.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання умов Договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором в межах чинного законодавства України.

7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються в Системі HUBBER, б) достовірність відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача в Системі HUBBER і достовірність гарантій Користувача, які містяться в п.6 оферти.

7.3. Беручи до уваги умови п.7 оферти, Користувач зобов’язується своїми силами і за власний кошт вирішувати спори і врегульовувати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Адміністрації системи в зв’язку з претензіями і позовами, підставою пред’явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

 

8. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
8.1. ТОВ «Хаббер» не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання з боку користувачів Системи HUBBER по відношенню один до одного. ТОВ «Хаббер» не гарантує, що товари, придбані за допомогою Системи HUBBER, будуть відповідати вимогам і зазначеним характеристикам.
8.2. З метою покращення надання послуг за цим договором Адміністрація залишає за собою право використовувати загальнодоступні джерела інформації, у тому числі в мережі Інтернет, зокрема офіційні сайти з розміщеною на них інформацією та контактними даними про користувачів, інтернет-сторінки у соціальних мережах (включаючи, але не обмежуючись сторінками у Facebook, linkedin та ін.), Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші, для формування, актуалізації та доповнення інформації про користувачів у Системі HUBBER.

 

Угода про конфіденційність (політика конфіденційності)
1. Загальні положення та спеціальні терміни, які застосовуються в угоді
Система HUBBER (Система) — система та інтернет-сайт, що має доменне ім’я, доступні за посиланнями https://www.hubber.pro (https://www.office.hubber.pro) за допомогою яких надається доступ до послуг (онлайн сервісу) автоматичної актуалізації інформації.
Користувач — фізична особа-підприємець або юридична особа (а також фізичні особи, які є їх співробітниками або представниками) при користуванні послугами, яка надаються через Систему
ТОВ «ХАББЕР» інформує, що у процесі розробки кінцевого продукту, компанія пройшла незалежну міжнародну сертифікацію ISO/IEC 27001 до: 2013.
ISO/IEC 27001 — міжнародний стандарт з інформаційної безпеки, розроблений спільно Міжнародною організацією зі стандартизації та Міжнародною електротехнічною комісією. Отримання цього сертифікату є підтвердженням наявності в компанії ефективного управління системою інформаційної безпеки, що є гарантією збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації всередині Системи HUBBER.

ТОВ «ХАББЕР» з метою захисту комунікацій та даних Користувачів використовується сертифікат True BusinessID Wildcard. Це протокол, що забезпечує шифрування даних в мережі Інтернет, установку захищеного з’єднання між браузером (у тому числі браузером Користувача) і сервером, на якому діє Система HUBBER. Крім того, цей протокол використовується для шифрування комунікації між серверами і веб-додатками, що використовуються Користувачами.

2. Предмет угоди
2.1. Ця угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки та використання персональних і інших даних (далі — персональні дані), які надаються та розміщуються користувачем при використанні ним Системи та отриманні послуг.
Персональні дані користувача отримує ТОВ «ХАББЕР» (код ЄДРПОУ 40357985), якому належить Система HUBBER (далі — Система), від користувачів Системи при реєстрації Компанії в Системі, а також під час використання системи. Персональні дані користувача заповнюються користувачем безпосередньо.

2.2. Для того, щоб здійснити реєстрацію в Системі та використовувати її сервіси та можливості, створювати та розміщувати в середині Системи інформацію Користувач повинен уважно ознайомитися з цією угодою про конфіденційність та висловити свою повну і беззаперечну згоду з її умовами шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» в Системі HUBBER.
Користувач не має права використовувати Систему, якщо він не згоден з умовами цієї угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він отримує право укладати угоди, або Користувач не є уповноваженою особою компанії, або визнаний недієздатним.

2.3. Здійснюючи реєстрацію в Системі, додаючи свої персональні дані та/або надаючи такі дані в інший спосіб в межах Системи, Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї угоди про конфіденційність. Користувач надає ТОВ «ХАББЕР» право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані користувача згідно з умовами цієї угоди та відповідно до норм чинного законодавства України.
Дана угода не регулює і ТОВ «ХАББЕР» не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних користувача третім особам (підприємствам, установам й організаціям будь-якої форми власності), які не перебувають у власності або під управлінням ТОВ «ХАББЕР» і фізичними особами, які не є співробітниками ТОВ «ХАББЕР», навіть у випадку коли користувач отримав доступ до товарів або послуг цих осіб за допомогою Системи HUBBER.

Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення ним до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. ТОВ «ХАББЕР» не несе відповідальності за збитки, завдані таким несанкціонованим доступом.
3. Порядок одержання, обробки та використання інформації
3.1. ТОВ «ХАББЕР» здійснюється збір та узагальнення інформації, а саме: імені, прізвища, номеру контактного телефону, e-mail користувача (уповноваженої особи компанії); а також інформації про компанію: назви, реквізитів компанії, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, юридичної адреси компанії (адреса реєстрації), фактичної адреса (фактичного розташування компанії), форми власності, системи оподаткування.

3.2. ТОВ «ХАББЕР» може використовувати дані для надання та поліпшення пропонованих послуг, а також для проведення основних ділових контактів. До них відносяться робота служб, підтримка та покращення ефективності служб, включаючи розробку нових функцій, дослідження і забезпечення підтримки користувачів. До такої інформації відноситься зокрема інформація про:
файли Cookies для того, щоб визначити браузер користувача і надати залежні від цього сервіси (задля зберігання даних в кошику між відвідуванням Системи), ідентифікувати користувача при входженні у Систему, тощо;
IP-адресу користувача, для ведення журналу активності користувача;
інформацію про помилки роботи ресурсу, ініційовану користувачем;
поведінку користувача в Системі, тощо.
Крім того інформація про користувача, у тому числі персональні дані, можуть бути використані для ідентифікації клієнта як користувача Системи, з метою надання та пропозиції, послуг, обробки платежів, направлення інформації про зміни у тарифних планах та інших матеріалів електронною поштою.
Вся інформація збирається ТОВ «ХАББЕР» у форматі «як є» і не змінюється в процесі збору даних.

3.3. ТОВ «ХАББЕР» має право зберігати персональні й інші дані користувача протягом періоду, необхідного для виконання своїх зобов’язань за цією угодою або протягом строків, встановлених чинним законодавством України, нормативними актами міжнародного права, ратифікованими Україною, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3.4. ТОВ «ХАББЕР» зобов’язується не надавати персональні дані користувача третім особам у комерційних цілях без згоди на те користувача, до якого відносяться ці дані. Передача персональних даних третім особам допускається виключно у випадках, прямо передбачених Законами України після інформування користувача, до якого належить дана інформація.

3.5. Користувач погоджується з тим, що в процесі користування послугами всередині Системи, створюючи партнерські контакти з іншими Користувачами, він надає інформацію (у тому числі персональні дані) іншим Користувачам, які знаходяться в межах Системи.

3.6. Користувач має право змінити або вилучити свої персональні дані, які знаходяться у Системі. Користувач може самостійно змінити або вилучити свої персональні дані, використовуючи відповідні функції Системи та свій обліковий запис. Якщо це не видається можливим, користувач має право звернутись до ТОВ «ХАББЕР», направивши звернення на відповідну електронну адресу, зазначену на відповідній сторінці у Системі.

4. Додаткові умови
4.1. ТОВ «Хаббер» має право вносити зміни в цю угоду. У випадку внесення змін ТОВ «ХАББЕР» додатково повідомить користувача про ці зміни, розмістивши інформацію на інформаційній сторінці Системи за посиланням https://hubber.pro/blog/. Усі зміни до угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Систему HUBBER після таких змін користувач підтверджує свою згоду з новими умовами угоди.

4.2. ТОВ «ХАББЕР» не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення і використання інформаційних даних і інших технічних питань.

4.3. У разі, якщо будь-яке положення цієї угоди, включаючи будь-який пункт або їх частину, буде визнано таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать чинному законодавству України. Будь яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане без подальших дій сторін цієї угоди, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

 

Угода користувача
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спеціальні терміни, які застосовуються в Угоді:
Система HUBBER (Система) — система та інтернет-сайт, що має доменне ім’я, доступні за посиланнями https://www.hubber.pro (https://office.hubber.pro) за допомогою яких надається доступ до послуг (онлайн сервісу) автоматичної актуалізації інформації.
Зупинення (обмеження) надання послуг – штучно створена Адміністрацією системи неможливість доступу Користувача до розміщеної ним інформації, послуг і сервісів в Системі HUBBER.
Ця Угода користувача (далі «Угода») укладається між Користувачем (фізичною особою, яка безпосередньо здійснює користування Системою, її можливостями та функціями, шляхом перегляду Системи та/або реєстрації у Системі) та ТОВ «ХАББЕР» (далі «Адміністрація системи») і регулює всі види використання Системи HUBBER, яка є власністю й управляється ТОВ «ХАББЕР», послуг, які надає ТОВ «ХАББЕР» через Систему, й усієї інформації, яка доступна в середині Системи.
1.2. Адміністрація системи надає послуги на умовах, визначених цією угодою, Угодою про конфіденційність, розміщеною за посиланням https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/, та Офертою розміщеною за посиланням https://hubber.pro/oferta/.
1.3. Користуватись послугами та функціями Системи має право тільки Користувач, який ознайомився та прийняв усі умови цієї угоди.
Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї угоди перед використанням послуг та функцій Системи. Використовуючи будь-яку частину Системи, користувач надає свою згоду бути стороною цієї угоди та приймає на себе зобов’язання згідно з умовами цієї угоди з ТОВ «ХАББЕР».
1.4. Умови цієї угоди поширюються на всіх користувачів Системи — як на Користувачів, які не мають облікового запису в Системі (незареєстрованний Користувач) так і на Користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача й даних авторизації (логін, пароль).
1.5. Система надає послуги, які дозволяють користувачам реєструватися і створювати в середині Системи облікові записи.
1.6. Після реєстрації в Системі Користувач отримує доступ до розділу Системи «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про компанію яку він представляє: назву, реквізити компанії, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти, юридичної адреси компанії (адреса реєстрації), та іншу інформацію про компанію.
1.7. Доступ до Системи для використання надаваних з її допомогою послуг можливий виключно для зареєстрованих Користувачів.
1.8. При здійсненні реєстрації в Системі Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе та заповнити відповідні поля, які пропонуються в формі реєстрації і в формах в розділі Системи «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
1.9. У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація системи має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг.
Розміщення інформації у Системі має здійснюватися в повній відповідності з Правилами розміщення інформації в Системі HUBBER, за посиланням які розміщені з посиланням: https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/.
2. ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВЧИНЯТИ НАСТУПНИХ ДІЙ:
2.1. створювати від свого імені більше одного облікового запису в Системі;
2.2. розпалювати й сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
2.4. здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи;
2.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), яка порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності;
2.6. розміщувати інформацію, яка порушує права й законні інтереси третіх осіб;
2.7. розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством України про суспільну мораль;
2.8. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших аккаунтів;
2.9. одержувати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись як в обманний спосіб, шляхом зловживання довірою, підбора логіну й паролю;
2.10. розміщувати комп’ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальний функціонал комп’ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб, не здійснювати дії, які б могли вплинути на нормальну роботу Системи, та функціонування усіх її сервісів;
2.11. не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Системи з метою, яка може бути кваліфікована (зокрема компетентними державними органами) як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення норм чинного законодавства України.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Відповідальність Користувача:
3.1.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яку він розміщує в середині Системи.
3.1.2. Користувач особисто відповідає перед третіми особами за свої дії в процесі користування функціями та сервісами Системи.
3.1.3. Користувач зобов’язується самостійно і за власний рахунок врегульовувати всі можливі претензії третіх осіб, які пов’язані з його діяльністю при користування функціями та сервісами Системи.
3.1.4. Будь-які дії у Системі, здійснені з використанням облікового запису та/або логіну і паролю Користувача, вважаються здійсненими особисто Користувачем, якщо Користувачем не буде доведено зворотне. При цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкціоновано безпосередньо Користувачем.
3.1.5. У разі порушення умов цієї угоди, Адміністрація системи має право призупиняти (обмежувати) доступ Користувача до системи та/або видалити обліковий запис Користувача.
3.1.6. Користувач, який отримав права щодо можливості здійснення реєстрації нового користувача в межах свого аккаунту на сайті, гарантує, що на момент створення ним облікового запису для нового Користувача, новий Користувач надав згоду на створення такого облікового запису, ознайомився та повністю прийняв умови цієї угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, які регламентують та регулюють правовідносини сторін в межах використання послуг та функцій Системи.
3.1.7. Користувач, який зареєстрував нового Користувача в межах свого аккаунту, має право самостійно видалити обліковий запис цього Користувача у будь-який час. Новий Користувач не заперечує проти такої умови цієї угоди.
3.2. Відповідальність Адміністрації системи:
3.2.1. Адміністрація системи не провадить обов’язкової перевірки інформації, яка розміщується Користувачами в середині Системи.
3.2.2. Адміністрація системи не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені Користувачем при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.
3.2.3. Адміністрація системи не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної в системі Користувачами, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках системи, так і в інший можливий спосіб.
3.2.4. Вся розміщена Користувачами в системі інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили до моменту, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Системи не отримують ніяких прав на інформацію, розміщену іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.
3.2.5. Адміністрація системи не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація системи докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;
3.2.6. Адміністрація системи не гарантує, що товари та послуги, пропоновані іншими користувачами в межах Системи, будуть відповідати вимогам користувача і надаватися безперервно і безпомилково;
3.2.7. Адміністрація системи не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою Системи, буде відповідати очікуванням і / або вимогам інших Користувачів;
3.2.8. Адміністрація системи не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою Системи, будуть надані Користувачем системи відповідно до очікувань інших Користувачів.
3.2.9. Адміністрація системи залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами в разі:
отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України виключно у випадках, прямо передбачених законодавством України;
вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем у Системі;
іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Системи, юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням;
виявлення інформації, яка заборонена до розміщення у Системі відповідно до даної угоди і Правил розміщення інформації у Системі HUBBER, розміщених за посиланням: https://hubber.pro/poryadok-razmesheniya-informatsii/.
4. ДОДАТКОВІ УМОВИ
ТОВ «ХАББЕР» має право в односторонньому порядку вносити зміни в цю угоду. Усі зміни до цієї угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Систему користувач підтверджує свою згоду з новими умовами угоди в редакції, яка діє на момент використання користувачем послуг або Системи. Чинна редакція цієї угоди розміщена за посиланням https://hubber.pro/polzovatelskoe-soglashenie/.
ТОВ «ХАББЕР» не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї угоди, інструкцій або вказівок про порядок користування Системою, щодо порядку розміщення інформаційних даних, інших технічних питань, тощо.

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ HUBBER
1.1. Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані зі створенням і розміщенням інформації і зображень на порталі, в тому числі за те, що зміст інформації, зображень відповідає вимогам законодавства України і не порушує права і законні інтереси третіх осіб.
1.2. При розміщенні в Системі HUBBER інформації необхідно пам’ятати, що будь-який текст, графічні зображення, фотографії, відео-матеріали, тощо, мають свого автора і правовласника.
1.3. Інформація, що розміщується в Системі HUBBER не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та / або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Якщо основним об’єктом зображення є людина, Користувач несе відповідальність за наявність згоди цієї людини на розміщення його зображення в Системі. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані зі створенням і розміщенням інформації і зображень у Системі
1.4. Інформація що розміщується в Системі HUBBER повинна строго відповідати розділу сайту:
У розділі «Мої дані» розміщується інформація про зареєстрованого користувача (фізичну особу-підприємця, фізичну особу-представника компанії, юридичну особу, контактні дні, реєстраційні дані, форма власності, система оподаткування, тощо).
У розділі «Співробітники» публікуються дані щодо співробітників компанії, яким надається доступ до системи від аккаунту компанії.
У розділі «Оптовий каталог» та «Роздрібний каталог» розміщується інформація про товари компанії.
1.5. Всі матеріали, коментарі та відгуки, що розміщуються Користувачем, є суб’єктивними думками автора. Адміністрація Системи HUBBER не може перевірити достовірність всієї розміщеної інформації і попереджає користувачів про неприпустимість розміщення завідомо неправдивої інформації, а також образливих висловлювань, та інформації, яка може завдати шкоди діловій репутації інших користувачів.
1.6. Адміністрація Системи HUBBER залишає за собою право відмовити в розміщенні інформації, яка за тематикою не пов’язана з тематикою Системи або заборонена чинним законодавством України та/або цими правилами. Ми відмовляємо в розміщенні (в тому числі платному розміщенні) інформації про:
— продаж та будь-який інший вид розповсюдження будь-якого виду порнографічної продукції, інформацію про послуги сексуального характеру або іншу подібну інформацію, що носить сексуальний характер, оскільки це є порушенням чинного законодавства України про захист суспільної моралі;
— розповсюдження рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
— заборонених до продажу тварин, в тому числі занесених до СІТЕS (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення);
— продаж контрафактних цифрових носіїв з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, комп’ютерних програм, баз даних, тощо;
— продаж та купівлю державних нагород;
— виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і подібне), послуга відмотування пробігу автомобіля;
— продаж спамерських баз, товарів і послуг, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці;
— створення та розповсюдження баз даних, що містять персональні дані;
— розповсюдження матеріалів, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.

Перелік не є вичерпним та може доповнюватися і оновлюватися Адміністрацією Системи HUBBER
1.7. Адміністрація Системи HUBBER залишає за собою право на видалення і зміну будь-яких об’єктів без повідомлення осіб, які їх розмістили.
Оформлення інформації в Системі HUBBER
2.1. Для грамотного і зручного для сприйняття оформлення інформації необхідно слідувати наступними рекомендаціями:
В Системі заборонено використовувати для виділення ВЕЛИКІ БУКВИ, крім випадків написання абревіатур, що врегульовані правилами українського ділового мовлення. Всі подібні виділення будуть видалятися модератором;
У назвах публікацій і анотаціях до них забороняється вказувати посилання на сайти;
Для перерахування чого-небудь в тексті використовуйте списки. Кожен рядок в списку повинна закінчуватися або крапкою з комою, або точкою. Останній рядок списку завжди повинна закінчуватися крапкою;
Додавайте зображення, максимально відображають суть інформації яка розміщується, це робить публікацію більш інформативною для інших користувачів.
Завжди перевіряйте вірність даних, які подаються в Систему перед тим, як вони стануть доступні всім Користувачам Системи.

В Системі HUBBER забороняється
3.1. Обговорювати теми і розміщувати повідомлення, що суперечать законодавству України або закликають до його порушення.
3.2. Розміщувати повідомлення, що збуджують соціальну, расову, національну, статеву, релігійну, а також будь-яку іншу ненависть і ворожнечу.
3.3. Розміщувати матеріали, що містять порнографію або насильство.
3.4. Використовувати нецензурні вирази й образи та інші вирази, здатні образити честь і гідність, а також національні та релігійні почуття людей (будь-якою мовою, в будь-якому кодуванні, в будь-якій частині повідомлення — заголовку, тексті, підписі та ін.).
3.5. Залишати повідомлення і коментарі, що містять особисті образи інших користувачів, і Адміністрації Системи HUBBER.

3.6. Допускаються коректно висловлені претензії з аргументацією.
3.7. Розміщувати посилання на зовнішні інтернет-ресурси в непризначених для цього розділах/областях без узгодження з Адміністрацією Системи HUBBER.
3.8. Крім того забороняється розміщувати інформацію про товари і послуги, які підлягають обов’язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій, зокрема інформація про наступні товари або послуги (включаючи, але не обмежуючись):
— Банківська діяльність.
— Професійна діяльність на ринку цінних паперів.
— Діяльність з надання фінансових послуг.
— Виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями.
— Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами.
— Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.
— Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками).
— Виробництво і торгівля боєприпасами до вогнепальної зброї.
— Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком Кабінету міністрів України).
— Медична і ветеринарні практики.
— Діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами.
— Діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів.
— Виробництво і продаж спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилети, бронепластини/бронеплити, каски, окуляри захисні і т.д.).
— Надання послуг з працевлаштування громадян України за межами території України.